Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

Alle bestellingen via de webshop www.lacledusudchocolates.shop worden ofwel afgehaald (die worden door ons op een afgesproken uur in onze chocoladebox geplaatst) ofwel aan huis geleverd volgens afgesproken uur. Op zondag worden geen leveringen aan huis gedaan.

Leveringen aan huis kunnen vanaf een bestelling van minimum 30 euro (inclusief BTW) en binnen een straal van 15 km van ons atelier in Rood Beeldekenstraat 61 9820 Merelbeke-Bottelare

Vaste leveringsdagen zijn woensdag en zaterdag, bestellingen geplaatst op maandag of dinsdag worden op woensdag geleverd. Bestellingen geplaatst op woensdag, donderdag of vrijdag worden op zaterdag geleverd, tenzij anders afgesproken. Afhaling van een bestelling wordt telefonisch (0475666319) of via email  (lacledusud@gmail.com) overeengekomen.

BESTELLING

We maken onze producten met veel passie en toewijding maar er bestaat altijd een mogelijkheid dat een bepaald product uit stock is of nog dient geproduceerd te worden. Het kan dus voorkomen dat uw pakketje daardoor wat vertraging oploopt naar levering toe. Indien dit het geval is nemen wij contact op met de klant.

Onze chocoladeproducten zijn gevoelig aan warmte. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor het weer op locatie van de levering. Bij warm weer kan de levering van de bestelling uitgesteld worden. Gelieve bij warm weder bij afhaling in onze chocoladebox het afgesproken uur te respecteren. De box staat opgesteld aan de Noordgevel en staat niet blootgesteld aan direct zonlicht tot ongeveer 18 uur.

Gezien we met voeding werken, is er geen retour van een product mogelijk na aankoop. Hebt u een klacht? Stuur ons dan een mailtje naar lacledusud@gmail.com met vermelding van uw ordernummer, en wij zoeken samen naar een bevredigende oplossing.

VOORWERP

De producten worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk beschreven op de webshop.
De Klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om op eenvoudig verzoek aanvullende informatie te vragen over de aangeboden producten via het e-mailadres lacledusud@gmail.com of per telefoon +32 475666319
De aanbieding van de producten is niet bindend voor de Verkoper. Op de webshop kan een QR code worden gedownload om meer informatie te bekomen over de allergenen die onze producten kunnen bevatten. 
De afbeeldingen waar de producten getoond worden, vallen buiten het contractuele kader van onderhavige algemene voorwaarden. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die deze afbeeldingen zouden kunnen bevatten.

Kleur of vorm van onze chocoladeproducten kunnen afwijken van de foto's die digitaal worden getoond op de webshop. Gezien onze producten artisanaal worden vervaardigd zien zij er nooit exact hetzelfde uit.

Wij behouden ons het recht voor om van de afbeeldingen af te wijken.

De bestelbon wordt geregistreerd in het IT-register van de Verkoper en wordt beschouwd als het bewijs van de tussen beide partijen ontstane contractuele relatie. Het IT-register van de Verkoper wordt op een betrouwbare en duurzame drager bewaard en bevat de enige authentieke informatie over de beschikbaarheid en de prijzen van de artikelen. De gegevens van de Klant worden alleen voor eigen gebruik (nieuwsbrief, email, ...) bewaard en nooit aan derden doorgegeven.
De in de automatische registratiesystemen opgenomen informatie vormt het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. De verkoop wordt pas gesloten zodra de bevestiging van de bestelling per e-mail naar de Klant wordt verstuurd.
De Verkoper is slechts gebonden door de bestelling door de Klant vanaf de datum waarop deze schriftelijke bevestiging van de bestelling verstuurd wordt. Vanaf dat ogenblik verbindt de Verkoper zich ertoe de bestelling af te handelen. De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling onderhevig te maken aan andere voorwaarden, haar op te schorten of te weigeren, in het bijzonder wanneer de bestelling onvolledig is, de meegedeelde gegevens niet correct zijn of fouten bevatten, indien eerdere bestellingen niet betaald werden of wegens welke andere reden ook die de Verkoper zelf kan inroepen.
De informatie die de Klant heeft meegedeeld bij de plaatsing van zijn bestelling is bindend voor de Klant: de Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden indien hij niet in staat is de bestelling te leveren doordat de Klant foutieve contactgegevens meegedeeld heeft.
Bestellingen zijn slechts definitief zodra de Klant de overeengekomen betaling van de bestelling heeft uitgevoerd.

PRIJZEN

De prijzen van de verschillende producten worden uitgedrukt in euro's (€) en zijn inclusief taksen en heffingen. De prijzen worden beschouwd als nettoprijzen en zijn exclusief transportkosten (vanaf 15 km van ons atelier). De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik te wijzigen. De producten worden evenwel gefactureerd in euro's op basis van de op het ogenblik van de registratie van de bestelling geldende prijzen, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. De plaatsing van de bestelling impliceert de aanvaarding van de voor het gekozen product vermelde prijs.
De eventuele transportkosten worden apart vermeld bij het plaatsen van uw bestelling en moeten eveneens voldaan worden op het ogenblik van de bestelling.
De bevestigingsmail van de bestelling bevat een totaalbedrag: dit is de definitieve prijs en omvat alle taksen, heffingen en kosten. 

De aangegeven gewichten van praline dozen, chocolade dragees en andere chocoladeproducten kunnen  licht variëren. 

BETALINGSMODALITEITEN

De webshop van La Clé du Sud Chocolates is onderworpen aan de Belgische wetgeving en alle op de webshop aangeboden producten worden vanuit ons atelier worden afgehaald of geleverd. De facturen worden opgesteld in euro's en zijn onderhevig aan de Belgische Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW), die 6% bedraagt voor de producten en 21% voor de eventuele transportkosten. 

De Verkoper aanvaardt de volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact en PAYPAL en via overschrijving op Rekeningnummer BE95 4451 6413 3158  KREDBEBB. De Klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de betaling van de prijs.
De bestelling wordt pas verder afgehandeld zodra zij gevalideerd is, ongeacht de gekozen betaalmethode. Elke bestelling wordt geregistreerd, maar niet verder afgehandeld, zolang zij niet gevalideerd is. Een bestelling wordt gevalideerd zodra het organisme voor controle en verificatie van betalingen de toestemming tot het in debet brengen van het bedrag verstuurd heeft. Op dat ogenblik verstuurt de Verkoper een bevestigingsmail naar de Klant en wordt het bedrag in debet gebracht bij de Klant.
De Verkoper behoudt zich het recht voor de afhandeling van de bestelling op te schorten indien de geaccrediteerde organismen de toestemming tot betaling per bankkaart niet verlenen of ingeval van niet-betaling. In dat geval kan de Verkoper de verkoop als ongedaan beschouwen.
De Verkoper garandeert de volledige vertrouwelijkheid van de bankgegevens. Deze worden beveiligd door de SSL-standaard die automatisch de geldigheid van de toegangsrechten controleert tijdens de betaling per bankkaart en alle uitgewisselde gegevens codeert teneinde hun vertrouwelijkheid te garanderen.

BEWIJS VAN TRANSACTIE

Beide partijen aanvaarden elektronische bewijsmiddelen om het bestaan van hun contractuele relatie aan te tonen (e-mail).
De partijen komen overeen dat de door de Verkoper geregistreerde gegevens het bewijs vormen van de transacties die de Klant via La Clé du Sud Chocolates voltrokken heeft. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de financiële transacties.
De bestelbonnen en facturen worden op een betrouwbare en duurzame drager gearchiveerd en kunnen als bewijs worden voorgelegd. 

UITVOERINGSMODALITEITEN

De bestellingen worden verwerkt van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen. 
De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de te late levering en/of het ontbreken van levering wegens overmacht, of wegens gebeurtenissen die buiten zijn controle vallen en de uitvoering van de overeenkomst volledig of gedeeltelijk onmogelijk of aanzienlijk duurder zouden maken, of ingeval van te late levering en/of het ontbreken van levering door derden, zoals leveranciers, onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers, of indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt.
De volgende situaties worden beschouwd als overmacht en ontslaan de Verkoper van zijn verplichting tot levering: oorlog, volksopstand, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid van de Verkoper om bevoorraad te worden. De Verkoper dient de Koper ten gepaste tijde in kennis te stellen wanneer één van de voormelde situaties zich voordoet.
In elk geval kan de tijdige levering of afhaling van de producten slechts plaatsvinden indien de Klant op de hoogte is van zijn verplichtingen ten opzichte van de Verkoper. De termijnen worden bovendien louter ter informatie en te goeder trouw vermeld op de bestelling of het overzicht hiervan. De termijnen op zich vormen derhalve geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst en de Verkoper kan niet verplicht worden tot de betaling van een schadeloosstelling van welke aard ook of verwijlintresten indien hij zijn verplichtingen laattijdig uitvoert.
De Verkoper behoudt zich het recht voor de uitvoering van bepaalde diensten toe te vertrouwen aan derden, aangestelden of agenten die onder zijn verantwoordelijkheid werken, evenwel met inachtneming van de wettelijke bepalingen en regelgeving inzake erkenning en accreditatie.
De via de webshop aangekochte producten worden geleverd op het adres dat de Klant heeft meegedeeld. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele fouten die de Klant tijdens het plaatsen van de bestelling gemaakt zou hebben.
De Verkoper kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de overeenkomst ingeval van overmacht, verstoringen van de openbare orde, gedeeltelijke of volledige stakingen van onder andere het openbaar vervoer en de vervoersdiensten.
Een gedetailleerde leveringsbon wordt voor de bestelling op naam van de Klant opgesteld en bij de bestelling gevoegd.

BESCHIKBAARHEID PRODUCTEN

De producten worden aangeboden voor zover deze beschikbaar zijn. Indien bepaalde producten na de plaatsing van een bestelling niet beschikbaar zouden blijken, stelt de Verkoper de Klant hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail in kennis. De Klant kan in dat geval vragen zijn bestelling te annuleren. Uiterlijk dertig dagen na de annulering ontvangt de Klant het door hem betaalde bedrag op zijn bankrekening. 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle teksten, illustraties en afbeeldingen op onze webshop vallen onder het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht. De volledige of gedeeltelijke reproductie hiervan zonder de instemming van de Verkoper is strikt verboden. Behoudens uitdrukkelijke vermelding houdt de bestelling geen overdracht of concessie van intellectuele rechten in.

AANSPRAKELIJKHEID

De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de huidige Belgische en Europese wetgeving. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien hij zijn prestaties overeenkomstig de bepalingen van deze wetgeving heeft uitgevoerd.
Alle klachten moeten onmiddellijk en schriftelijk per e-mail verstuurd worden naar lacledusud@gmail.com  of per aangetekende zending gericht aan de Verkoper, wiens adres vermeld wordt in Artikel 1 van onderhavige algemene voorwaarden. Indien binnen de dertig dagen volgend op de ontvangst van de klacht zou blijken dat de Verkoper zijn verplichtingen niet of niet volledig is nagekomen en de klacht gegrond is, zal deze op eigen kosten een nieuwe levering doen van de producten die het voorwerp van de klacht uitmaken.